دفتر مرکزی    7-56 82 51 88                                                                                                                                                                                             شنبه تا چهارشنبه    9:00 - 17:00     
         تماس آنلاین    881 20 66 0919                                                                                                                                                                                                           پنجشنبه     9:00 - 13:00       

محاسبات وال پست

جدول راهنمای مشخصات وال پست ساخته شده از مقاطع فولادی سردنورد تا ضخامت 2mm برای دیوارهای داخلی و خارجی با ضخامت های مختلف بر اساس ضابطه 819 - *راهنمای طراحی سازه ای و جزئیات اجرایی دیوارهای غیرسازه ای* :

توجه : این جدول عینا از جداول مندرج در فصل دوم ضابطه 819 استخراج شده است و جهت سهولت در استفاده با فرمت زیر در این سایت بارگذاری شده است.
بدیهی است اصول و فرضیات طراحی، هدف و دامنه کاربرد آن براساس مطالب فصل اول این ضابطه میباشد
ضمنا جداول ارائه شده با پیش فرض مقدمه فصل دوم این ضابطه میباشد که عینا در این سایت ارائه شده است.
ارتفاع دیوار 3 متر و ارتفاع کف تا کف طبقات 3.30 متر در نظر گرفته شده است.