دفتر مرکزی    7-56 82 51 88                                                                                                                                                                                             شنبه تا چهارشنبه    9:00 - 17:00     
         تماس آنلاین    881 20 66 0919                                                                                                                                                                                                           پنجشنبه     9:00 - 13:00       

میلگرد بستر

اصولا دیوارهای سبک غیر سازه ای بلحاظ نقش غیر سازه ای و صرفا جداکنندگی خود ازاستحکام بالایی برخوردار نیستند و در برابر نیروهای افقی و ضربه و شوک های ناشی از زلزله ایمن نیستند لذا مسلح کردن این دیوارها اجتناب ناپذیر است.
نقش میلگرد بستر صرفا جهت تقویت دیوارها بوده که در واقع دیوار را مسلح میکند. 

درحقیقت میلگرد بستر نباید هیچگونه تاثیری در اندرکنش میانقاب و قاب داشته باشد و اتصال آن به قاب بصورت مستقیم یا غیرمستقیم باعث مشارکت سختی دیوار در قاب میگردد. 

در این روش نیز مسلح کردن دیوارها توسط شبکه ای از مفتول ها که در هنگام دیوار چینی در ملات تعبیه میشوند انجام میشود ولی تفاوت آن با سایر روش ها این است که در این سیستم با عبور این مفتول ها از سوراخهای ناودانی والپست ، دیوارها با والپست یکپارچه میگردند و مجموعه دیوار، میلگرد بستر و والپست های منقطع درون بست هایی که به ستون اتصال گیردار دارند حرکت کشویی خواهند داشت و نقش بهتری را برای مهار دیوار ایفا میکنند.

برای مشاهده اطلاعات اجرایی بیشتر به صفحه اینستاگرام ما بپیوندید

Scroll to top