گواهی ثبت اختراع

نوین وال پست دارای تاییدیه از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی میباشد و سیستم نوین وال پست طراحی شده توسط این مجموعه که تحت شماره 98951 در مرکز مالکیت معنوی بعنوان اختراع به ثبت رسیده است دارای گواهی ثبت اختراع است و در پارک فناوری دانشگاه تهران نیز تایید شده است.
 علاوه بر کارکرد سازه ای و فنی مناسب از نظر هزینه ها نیز دارای مزیت نسبی در مقابل روش معمول و سنتی نبشی کشی میباشد. اساس این طرح برحذف هرگونه اندر کنش بین قاب و میانقاب یا بطور کلی اسکلت سازه و دیوارهای جدا کننده میباشد.

اسکرول