دفتر مرکزی    7 - 56 82 51 88                                                                                                                                                                                             شنبه تا چهارشنبه    9:00 - 17:00     
         تماس آنلاین    881 20 66 0919                                                                                                                                                                                                           پنجشنبه     9:00 - 13:00       

نوین وال پست

طراحی، محاسبه و اجرای تخصصی والپست

گواهی ثبت اختراع

نوین وال پست دارای تاییدیه از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی میباشد و سیستم نوین وال پست طراحی شده توسط این مجموعه که تحت شماره 98951 در مرکز مالکیت معنوی بعنوان اختراع به ثبت رسیده است دارای گواهی ثبت اختراع است و در پارک فناوری دانشگاه تهران نیز تایید شده است.
علاوه بر کارکرد سازه ای و فنی مناسب از نظر هزینه ها نیز دارای مزیت نسبی در مقابل روش معمول و سنتی نبشی کشی میباشد. اساس این طرح برحذف هرگونه اندر کنش بین قاب و میانقاب یا بطور کلی اسکلت سازه و دیوارهای جدا کننده میباشد.
Scroll to top