پیوست ششم استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش چهارم

 سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان و همچنین سازمان‌های نظام کاردانی کشور، پیوست ششم آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله ویرایش چهارم (استاندارد ۲۸۰۰) را با عنوان طراحی لرزه‌ای و اجزای غیرسازه‌ای معماری که توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با راهبری معاونت مسکن و ساختمان تدوین شده و مراحل تصویب را می‌گذارند، ابلاغ کرد. بر اساس این ابلاغ، شهرداری‌ها، بخشداری‌ها، دهیاری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان‌ها و همچنین مالکان، کارفرمایان و مجریان ساختمان‌ها و صاحبان حرفه‌های مهندسی ساختمان باید این ضوابط را رعایت و اجرا کنند.
آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله
پیوست ششم استاندارد۲۸۰۰ ویرایش چهارم
اسکرول