ضابطه 729

ضابطه 729 راهنمای طراحی لرزه ای دیوارهای بنایی غیرسازه ای مسلح به میلگرد بستر

ناشر : سازمان برنامه و بودجه

تاریخ نشر: 1395

 با توجه به اهميت مبحث مقاوم سازی دیوارهای بنایی تهیه نشریه 729 با عنوان « راهنماي طراحي لرزه اي ديوارهاي بنايي غيرسازه اي مسلح به ميلگرد بستر » در دستور کار سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرار گرفت، نسخه PDF این نشریه از لینک زیر قابل دریافت است.
راهنمای طراحی لرزه ای دیوارهای بنایی غیرسازه ای مسلح به میلگردبستر
اسکرول