خدمات و محصولات

 خدمات و محصولات نوین وال پست شامل موارد زیر میباشد :

از جمله خدمات و محصولات اصلی که تنها تولید کننده آن برند نوین وال پست میباشد:
وال پست های کناری در روش منقطع شامل یک قطعه پروفیل فرم داده شده گالوانیزه بطول 83 – 62 -50 سانتیمتری و بهمراه 2 قطعه بست اتصال گالوانیزه یا سیاه میباشد.                                                                     که با توجه به محاسبات نیروهای عمود بر سطح دیوار، دهانه و ارتفاع دیوار مقدار آن مشخص میگردد…
 (کاربری ویژه : بیمارستان و اماکن عمومی و…)
وال پست های کناری در روش پیوسته شامل یک قطعه پروفیل فرم داده شده گالوانیزه سراسری، بهمراه قطعه های بست اتصال گالوانیزه یا سیاه که به تعداد لازم براساس محاسبات معین میگردد .
بر اساس آیین نامه برای طول دیوار بالاتر از 4 متر استفاده از وادار میانی توصیه گردیده است.                                                                           در این سیستم وال پست های میانی- مرکب و انتهای دیوار آزاد با توجه به موقعیت قرارگیری دیوار محاسبه و اجرا میشود .
در سیستم نوین وال پست، وال پست های میانی مرکب با توجه به موقعیت قرارگیری دیوار محاسبات و اجرا میشود.
این پروفیل ها شامل :
یک قطعه وال پست میانی که ارتفاع آن برابر است با ارتفاع کف تا زیر سقف و یا زیر تیر بهمراه 2 قطعه بست سیاه برای اتصال به زیرتیر و کف در نظر گرفته شده است.
در این روش پروفیل های فرم داده شده گالوانیزه برای درب و پنجره بصورت قابهایی پیش ساخته در کارخانه تولید شده و همزمان با اجرای دیوار نقش والپست های کناری ، نعل درگاه و قاب کاذب را ایفا میکنند.                                                                                                                        این چهارچوب ها بدلیل اجرای همزمان با دیوار در بلوک ها قفل شده و مقاومت دیوار را بالا میبرد.

نقش میلگرد بستر صرفا جهت تقویت دیوارها بوده که در واقع دیوار را مسلح میکند.        درحقیقت میلگرد بستر نباید هیچگونه تاثیری در اندرکنش میانقاب و قاب داشته باشد و اتصال آن به قاب بصورت مستقیم یا غیرمستقیم باعث مشارکت سختی دیوار در قاب میگردد. در این روش نیز…
از جمله خدمات و محصولات اصلی که تنها تولید کننده آن برند نوین وال پست میباشد:
بست رادیکالی جایگزین مناسب روش اجرای هشتگیر در دیوارچینی میباشد. در واقع در تقاطع دو دیوار یکی از دیوارها نقش قاب و دیوار دیگر نقش میانقاب را دارند.                                    محصول طراحی شده برند نوین وال پست قابلیت تنظیم ارتفاع به هنگام اجرای غیرهمزمان دو دیوار را دارا میباشد. از مزیت های قابل توجه آن…

اسکرول